Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n sekä EU:n tietosuoja-asetuksen mukainen tietosuojaseloste (päivitetty 1.5.2020).

1. Rekisterin nimi

Pirkanmaan crossikoulun ilmoittautumisrekisteri sekä yhteydenottolomakkeen käsittelyrekisteri

2. Rekisterinpitäjä

Pirkanmaan crossikoulu / Kangasalan Moottorikerho ry
Nallekarhuntie 2
36100 Kangasala

Sähköpostiosoite: info@kamoke.fi
Puhelinnumero: 040 745 9956

2.1. Rekisteriasioista vastaava henkilö
Miska Jokinen
Nallekarhuntie 2
36100 Kangasala

Sähköpostiosoite: sihteeri@kamoke.fi
Puhelinnumero: 040 745 9956

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus, rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin tarkoituksena on kerätä osallistujatiedot Pirkanmaan moottorikerhojen yhteisistä crossikouluista. Yhteystietoja kerätään osallistumisen dokumentointia ja tiedottamista varten (rekisterinpitäjän oikeutettu etu). Tiedoista voidaan koota tilastoja, joista yksittäistä henkilöä ei ole mahdollista tunnistaa.

Yhteydenottolomakkeen kautta lähetetyn viestin yhteystiedot kirjataan rekisteriin yhteydenottoon vastaamiseksi.

Tietoja käsitellään sähköisellä palvelulla (Sporttisaitti) ja tätä varten tietoja tallennetaan palveluntajoajan (Avoine Oy) palvelimille.

4. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään osallistujan nimi, huoltajan puhelinnumero, moottorikerho sekä moottoripyörää koskevat tiedot.

Yhteydenottolomakkeella lähetetyistä viesteistä kirjataan käsittelyn ajaksi sähköpostiosoite ja/tai puhelinnumero sekä viesti.

5. Rekisterin tietolähteet

Rekisteriin kirjattavat tiedot saadaan henkilön (tai hänen huoltajan) omalla ilmoituksella.

5.1. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

6. Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteriin tallennettuja tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta kolmansille osapuolille eikä myöskään EU-alueen tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Paperilla olevat tiedot säilytetään lukkojen takana ja niihin on pääsy vain asianmukaisilla henkilöillä.

Sähköinen osallistujarekisteri sijaitsee valvotussa palvelinkeskuksessa käyttäjätunnuksin ja salasanoin suojatulla palvelimella.

Pirkanmaan Crossikoulu ja rekisteripalvelun tarjoaja huolehtivat tietoturvan säilymisestä parhaan kykynsä mukaan.

8. Tarkastusoikeus

Rekisteriin merkitty henkilö voi tarkastaa mitä tietoja hänestä on merkitty rekisteriin tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Tietojen tarkastuspyyntö on esitettävä kirjallisesti toimihenkilöille.

9. Rekisteritietojen korjaaminen

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn henkilön vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.

Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto määritellyn ajan (10 vuotta) Kirjanpitolain 2. luvun 10 §:n mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.